Uniunea Europeană
Guvernul României
Instrumente Structurale

A1. PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN VEDEREA ADAPTĂRII LA CERINȚELE MODERNE PE PLAN NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL.

A1.1 SELECȚIA TRANSPARENTĂ și monitorizarea doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali în scopul atingerii obiectivelor și indicatorilor proiectului și implicării grupului-țintă în programe de înaltă calitate în vederea dezvoltării și promovării relațiilor de parteneriat dintre instituțiile de cercetare și mediul de afaceri.

A1.2 Identificarea continuă și structurarea cerințelor mediului economico-social în special din sectoarele economice cu potențial competitiv privind cunoștințele, abilitățile și competențele doctoranzilor și postdoctoranzilor din grupul țintă prin dezvoltarea unor parteneriate și rețele strategice cu parteneri din mediul academic.

A1.3 Creșterea calității pregătirii doctorale și postdoctorale în contextul abordării multidiciplinare, INCLUDERII TIC și pregătirii tinerilor cercetători pentru exigențele noilor programe naționale și internaționale care va genera creșterea adaptabilității la evoluțiile științifice și tehnologice pe plan intern și internațional și va permite continuarea carierei în cercetarea științifică.

A1.4 Încurajarea cercetării aplicative și aplicate în vederea participării active a acesteia la dezvoltarea unui mediu înalt competitiv, prin abordarea multidisciplinară integrată în echipe mixte ce includ reprezentanți ai mediului economico-social, pentru o mai bună inserție pe piața muncii a membrilor grupului țintă. Premierea membrilor grupului țintă cu rezultatele cele mai bune pe perioada de implementare a proiectului.

A1.5 Internaționalizarea activității de cercetare doctorală și postdoctorală, care va aduce plusvaloare activității academice și lărgirea participării tinerilor cercetători în rețele și parteneriate naționale și internaționale în vederea accelerării punerii în practică a rezultatelor cercetării academice la nivel doctoral și postdoctoral.

 

A2. DERULAREA UNOR PROGRAME DE ÎNVĂȚARE APLICATĂ COMPLEMENTARE CERCETĂRILOR DOCTORALE ȘI POSTDOCTORALE ASOCIATE CU ACTIVITĂȚILE DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ.

A2.1 Inițierea în cadrul Programelor Individuale de Studii Universitare de Doctorat și a programelor postdoctorale a cursurilor interdisciplinare orientate spre o abordare integrată SMART a unor tematici de cercetare cu potențială complementaritate și spre formarea competențelor transversale și antreprenoriale și urmărirea TRANSPUNERII ACESTORA ÎN TEMATICI ȘI PROIECTE SPECIFICE CE VOR PERMITE FACILITAREA ACCESĂRII UNEI CARIERE DIDACTICE UNIVERSITARE.

A2.2 Dezvoltarea sistemelor interne de consiliere și orientare profesionala la nivelul studiilor doctorale și postdoctorale în vederea facilitării inserției pe piața muncii a membrilor grupului țintă și/sau accelerării punerii în practică a rezultatelor cercetării academice.

A2.3 Orientarea cercetării doctorale și postdoctorale către mediul economico-social și asigurarea scurtării circuitului de aplicare a rezultatelor activităților CDI prin schimburi de experiență, tutorat, stagii de practică, internshipuri în cadrul parteneriatelor inițiate între mediul academic și cel economico-social.

A2.4 Dezvoltarea abilităților și competențelor de formator ale doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat din grupul țintă prin implicarea acestora în coordonarea lucrărilor de disertație (în cazul doctoranzilor) și a coordonării cercetării doctorale (coordonare efectuată de postdoctoranzi). în vederea creșterii relevanței cercetării și inovării în contextul economiei românești.

 

A3. DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂRII ANTREPRENORIALE PERSONALIZATE ȘI ADECVATE DOMENIILOR DE SPECIALIZARE ALE DOCTORANZILOR ȘI CERCETĂTORILOR POSTDOCTORAT DIN GRUPUL TINTĂ, CARE SĂ CONDUCĂ LA O MAI BUNĂ INSERȚIE PE PIAȚA MUNCII A MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ. PREGĂTIREA TEMATICILOR SPECIFICE ȘI ADAPTAREA CONȚINUTULUI ACESTORA LA SPECIFICUL CERCETĂRII ȘI CERINȚELE MEDIULUI ECONOMICO-SOCIAL, CARE SĂ ASIGURE TRANSFERABILITATEA ACTIVITĂȚILOR/REZULTATELOR.

A3.1 Pregătire, structurare planuri învățământ, desfășurare și adaptare cursuri de FORMARE ANTREPRENORIALĂ PERSONALIZATĂ care să asigure membrilor grupului țintă modelarea unui spirit antreprenorial inovativ.

A3.2 Stagii practice în unități economico-sociale cu potențial de aplicare a abilităților antreprenoriale dobândite în cadrul cursurilor teoretice care să asigure capacități ridicate de rezolvare a problemelor actuale din domeniile economice cu potențial competitiv și a TRANSFERABILITĂȚII ACTIVITĂȚILOR/REZULTATELOR ÎN DOMENIUL SPECIALIZĂRII. Pregătire, stabilire tematici și priorități de formare, METODOLOGIE DE EVALUARE CALITATIVĂ A ACTIVITĂȚII DERULATE DE GRUPUL ȚINTĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI ANTREPRENORIAL, VALIDATE DE O COMISIE MIXTĂ MEDIUL ACADEMIC-MEDIUL ECONOMICO-SOCIAL ȘI DE AFACERI.

A3.3 Asigurarea bazei de management al cercetării și activităților conexe precum și a participării doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat în proiecte CDI cu diferite surse de finanțare care să faciliteze căile de implementare a componentei practice a cercetării prin folosirea COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE DOBÂNDITE.

A3.4 Încurajarea participării tinerilor cercetători în activități de expertiză și consultanță cu asigurarea diversificării bazei de finanțare a cercetării pe baza deprinderilor manageriale și antreprenoriale și a capacităților de a participa activ în procesul decizional strategic legat de managementul științific.

A3.5 Asigurarea pentru fiecare membru al grupului țintă a condițiilor necesare pentru redactarea unui plan de afaceri personalizat care să acopere domeniul de specializare, să țină cont de rezultatele analizei asupra nevoilor concrete derivate din activitatea angajatorilor, a mediului economic și care să asigure CONDIȚII REZONABILE DE SUSTENABILITATE A TEMELOR PROPUSE, și MĂSURI CLARE CARE SĂ CONDUCĂ LA INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII A MEMBRILOR GRUPULUI CARE NU AU CALITATEA DE ANGAJAT LA ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ.

 

A4. ASIGURAREA FINANȚĂRII BURSELOR DOCTORALE ȘI POSTDOCTORALE PENTRU SUSȚINEREA CERCETĂRII DE PROFIL ȘI STIMULAREA VALORII RESURSELOR UMANE DIN ACTIVITĂȚILE CDI.

A4.1 Eficientizarea utilizării fondurilor din proiectele de burse doctorale și postdoctorale pentru îndeplinirea obiectivelor POCU printr-o abordare de tip SMART și pentru creșterea calității cercetării academice aplicate, cu impact previzionat direct asupra angajabilității doctoranzi și cercetători postdoctoranzi sprijiniți.

A4.2 Monitorizarea calității activităților membrilor grupului țintă ȘI EVALUAREA INTERNĂ A ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI și adaptarea activităților proiectului în vederea identificării metodologiilor optime de îmbunătățire a calității acestora, pe baza RESURSELOR PUSE LA DISPOZIȚIE DE PROIECT (NATURA, COMPLEXITATEA ȘI DIMENSIONAREA ACESTORA LA MĂRIMEA ȘI  NEVOILE GRUPULUI ȚINTĂ) și a experienței dobândite în precedentele proiecte similare.

A4.3 Asigurarea participării doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat la manifestări științifice naționale și internaționale și a publicării rezultatelor cercetării în reviste indexate în baze de date internaționale în vederea lărgirii bazei metodologice și de informații și a confruntării rezultatelor cercetării din cadrul consorțiului cu cele de înalt nivel național și internațional.

A4.4 Asigurarea participării tinerilor cercetători la stagii de cercetare aplicativă în instituții naționale și internaționale de prestigiu pentru ridicarea nivelului de abilități și competențe și pentru crearea unor noi parteneriate în cercetare, care să adauge PLUSVALOARE ACTIVITĂȚII ACADEMICE și să întărească poziția cercetării doctorale și postdoctorale românești pe plan național și internațional.

 

A5. TEME SECUNDARE ȘI ORIZONTALE RELEVANTE PENTRU PROIECT

A5.1 CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE. Prezentări, seminarii și conferințe pe tema valorificării activităților de CDI în unitățile economico-sociale concomitentă cu creșterea gradului de angajare a tinerilor cercetători în echipe multidiciplinare inovative din diferite instituții.

A5.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ. Definirea locului și rolului celor trei piloni (economic, social, mediu) din dezvoltarea durabilă in activitatea de CDI pentru orientarea cercetării către o economie competitivă; prezentări în cadrul unor secțiuni specializate ale manifestărilor organizate în cadrul proiectului.

A5.3 Susținerea activă și ABORDAREA SMART A ELIMINĂRII ORICĂROR FORME DE DISCRIMINARE în toate fazele proiectului precum și din toate activitățile de CDI din cadrul consorțiului și din afara acestuia, prin promovarea egalității de șanse, COMBATEREA DISCRIMINĂRII PE CRITERII DE ORIGINE RASIALĂ SAU ETNICĂ, RELIGIE SAU CREDINȚĂ, HANDICAP, VÂRSTĂ SAU ORIENTARE SEXUALĂ ȘI A DIFICULTĂȚILOR DE ACCES DE ORICE TIP ȘI PRIN ASIGURAREA ACCESULUI EGAL LA TOATE ACTIVITĂȚILE ȘI SERVICIILE OFERTATE ÎN CADRUL PROIECTULUI.

 

A6. ASIGURAREA DISEMINĂRII REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE OBȚINUTE DE GRUPUL ȚINTĂ ÎN MEDIUL ACADEMIC ȘI ÎN MEDIUL PRIVAT ÎN SCOPUL PROMOVĂRII CERCETARII ȘTIINȚIFICE DOCTORALE ȘI POSTDOCTORALE REZULTATE LA NIVELUL CONSORȚIULUI ȘI OPTIMIZĂRII ACȚIUNII DE INSERȚIE PROFESIONALĂ.

A6.1 Sesiuni de comunicări cu prezentarea rezultatelor intermediare obținute în cadrul pregătirii portofoliilor finale. Organizarea de workshop-uri, colocvii și mese rotunde.

A6.2 Construirea și actualizarea periodică a platformei proiectului, evidențierea RESURSELOR ALOCATE ÎN CADRUL PROIECTULUI, A NEVOILOR IDENTIFICATE ALE GRUPULUI ȚINTĂ și a rezultatelor activității membrilor grupului țintă.

A6.3 Participarea studenților la sesiuni de promovare exploratorie a rezultatelor proprii și la activități de promovare a cercetării științifice doctorale și postdoctorale.

A6.4 Organizarea de workshop-uri de prezentare a bunelor practici și a metodologiei proiectului, cu participarea autorităților locale și a mediului economico-social.

A6.5 Menținerea și consolidarea relațiilor de tip parteneriat cu angajatorii potențiali în vederea corelării evaluărilor interne a studenților cu feed back-ul extern în scopul optimizării acțiunii de inserție profesională și pentru evaluarea eficienței acțiunilor de consiliere și orientare profesională.

 

A7. UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR UMANE ȘI FINANCIARE ALE PROIECTULUI ÎN CONCORDANȚĂ CU OBIECTIVELE POCU ȘI STRATEGIILE DE DEZVOLTARE ALE PARTENERILOR.

A7.1 Cuantificarea și monitorizarea îndeplinirii obiectivelor proiectului, a realizării la timp și în condiții de calitate a activităților și rezultatelor intermediare și finale obținute.

A7.2 Alcătuirea și actualizarea permanentă a bazei de date cu membrii grupului țintă din proiect plecând de la NEVOILE IDENTIFICATE ALE ACESTUIA ȘI ȚINÂND CONT DE NATURA ȘI COMPLEXITATEA ACTIVITĂȚILOR IMPLEMENTATE ȘI A RESUSELOR DISPONIBILE, pentru a asigura acoperirea echilibrată a domeniilor de specializare inteligentă definite în SNCDI cu doctoranzi și postdoctoranzi precum și a nivelului individual de realizare a indicatorilor proiectului.

A.7.3 Evaluarea evoluției raportului cost – eficiență rezultate din analiza activităților desfășurate și pe indicatorii de calitate în scopul asigurării standardelor de calitate, urmând ca finanțarea obținută în cadrul proiectului să fie complementară.

A7.4 Activități de audit al obiectivelor calitative, adaptarea strategiei și priorităților la nivelul cerințelor interne și externe de formare și competențe.

 

A8 MANAGEMENT.

A8.1 Asigurarea raportărilor tehnico-financiare periodice la nivelul întregului consorțiu și centralizarea documentelor doveditoare conform normelor în vigoare.

A8.2 Organizarea periodică a analizelor la nivelul consorțiului pentru determinarea punctelor slabe și posibilităților de ameliorare a rezultatelor proiectului și a calitatii acestuia, management risc.

A8.3 Optimizarea eficienței utilizării resurselor umane și materiale ale proiectului. Managementul financiar contabil riguros.