Uniunea Europeană
Guvernul României
Instrumente Structurale

Obiectivul general al proiectului

Proiectul propune implementarea unor măsuri specifice prin care să crească numărul absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care, ca urmare a accesului la activitățile de învățare propuse, își vor găsi un loc de muncă în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 2014-2020. ANTREPRENORDOC urmărește, prin obiectivele si activitățile sale, construirea unui sistem de asigurare a feed-back-ului de la angajatori pentru a-l utiliza la programarea și eficientizarea activității desfășurate de către membrii grupului țintă și pentru a-l include în crearea programelor de pregătire științifică, de consiliere și orientare profesională, de formare pedagogică și antreprenorială ce vor fi implementate în cadrul universităților partenere în proiect. Activitățile proiectului sunt corelate cu nevoile specifice de instruire ale grupului țintă identificate prin analiza datelor statistice publicate de instituțiile de profil (MEN, INS, UEFISCDI) în ultimii ani. În acest scop, se vor desfășura activități de promovare a stagiilor de practică astfel încât să se flexibilizeze traseele către și dinspre companii și universități, dar și furnizarea de programe complementare axate pe formarea competențelor antreprenoriale. Proiectul include instrumente de monitorizare și evaluare permanentă a activității desfășurate, în scopul atragerii și menținerii doctoranzilor și post-doctoranzilor în programe de înaltă calitate, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finanțării, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională și prin promovarea relațiilor de parteneriat dintre instituții și mediul de afaceri.

Obiectivele specifice ale proiectului

Ob1. Utilizarea smart a potențialului complex al partenerilor din proiectul ANTREPRENORDOC care înglobează specializări și competențe specifice la nivel regional și național care aduc plusvaloare parteneriatului, maximizând rezultatele și calitatea acestuia și care permit concentrarea tematicii și metodologiei de studii doctorale în direcția unei mai strânse legături cu mediul economico-social cu impact previzionat direct asupra angajabilității celor 97 doctoranzi și cercetători postdoctoranzi din grupul țintă sprijiniți prin asigurarea finanțării burselor doctorale și postdoctorale.

Ob2. Acoperirea echilibrată a domeniilor de specializare inteligentă definite în strategia națională de cercetare dezvoltare inovare 2014-2020 (SNCDI) cu doctoranzi și postdoctoranzi din grupul țintă selectați după nevoile identificate și ținând cont de natura și complexitatea activităților implementate și a resuselor disponibile și în funcție de experiența și competențele acumulate în cadrul școlilor doctorale în domeniul dezvoltării unor proiecte comune cu sectoarele economice cu potențial competitiv selectate conform SNC prin identificarea unor tematici de interes comun care să integreze cercetarea aplicată și finalizarea în cadrul unor proiecte cu finanțări diferite.

Ob3. Abordarea multidisciplinară integrată a problematicii cercetării aplicate în echipe mixte din care fac parte reprezentanți ai mediului economico-social în vederea accelerării punerii în practică a rezultatelor cercetării academice la nivel doctoral și postdoctoral, cu o componentă care vizează consilierea și orientarea profesională, conform priorităților sectoriale în domeniul corelării învățământului superior cu dinamica pieței muncii în acord cu strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-202 (SNIT).

Ob4. Îmbunătățirea conținutului programelor de studii doctorale și postdoctorale prin implementarea unei componente aplicative și de formare a competențelor transversale și antreprenoriale în sprijinul cercetării, inovării și a temelor orizontale din POCU 2014-2020 care va genera creșterea adaptabilității la evoluțiile științifice și tehnologice pe plan intern și internațional pe baza analizei performanțelor cercetării științifice și a impactului direct asupra mediului economic, în conformitate cu cerințele din secțiunile 1.3.1 și 1.3.2 din ghid.

Ob5. Identificarea nevoilor grupului țintă și creșterea eficienței activității de cercetare științifică și tehnologică din universitățile partenere conform nevoilor grupului țintă, prin îmbunătățirea participării acestuia în proiecte de cercetare internațională, care să adauge plusvaloare activității academice și să întărească poziția cercetării doctorale și postdoctorale românești pe plan național și internațional, asigurându-se un mai bun transfer tehnologic către mediul de afaceri specific.

Ob6. Creșterea capacității de publicare a rezultatelor cercetării doctorale și postdoctorale în reviste de valoare, recunoscute la nivel internațional și de diseminare a rezultatelor obținute în cercetare în cadrul parteneriatelor dezvoltate prin proiect între mediul universitar și cel economic, facilitându-se astfel atât încurajarea și susținerea participării membrilor grupului țintă la manifestări științifice naționale și internaționale în vederea lărgirii ariei de contacte și confruntării de valori pentru inițierea unor noi parteneriate CDI la nivel național și internațional, cât și o mai bună inserție pe piața muncii a membrilor grupului țintă.

Ob7. Îmbogățirea experienței științifice și accesului la resurse europene de cercetare și învățare prin participarea doctoranzilor și postdoctoranzilor din grupul țintă la stagii internaționale în laboratoare de prestigiu, selectate în funcție de performanțele în domeniu și succesul colaborărilor anterioare, inclusiv în cadrul proiectelor POSDRU Burse doctorale și Burse postdoctorale derulate anterior de universitățile partenere, în vederea creșterii relevanței cercetării și inovării în contextul economiei românești prin satisfacerea nevoilor identificate ale grupului țintă.

Ob8. Eficientizarea utilizării resurselor puse la dispoziție de proiect (natura, complexitatea și dimensionarea acestora la mărimea și nevoile grupului țintă) prin analiza de nevoi și elaborarea de metodologii de monitorizare a progreselor înregistrate de grupul țintă și evaluarea internă a activităților proiectului în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice și orizontale precum și a indicatorilor proiectului ANTREPENORDOC pe baza experienței dobândite în precedentele proiecte similare.

Ob9. Consolidarea deprinderilor manageriale și antreprenoriale ale grupului țintă și a capacității acestuia de a participa activ în procesul decizional strategic legat de managementul științific și implementarea competențelor antreprenoriale dobândite prin schimburi de experiență, tutorat, stagii de practică, internshipuri în cadrul parteneriatelor inițiate între mediul academic și cel economico-social.

Ob10. Dezvoltarea unor parteneriate și rețele strategice cu parteneri din mediul academic, economico-social și de afaceri, utilizând metodologiile inovării sociale și TIC în vederea colaborării eficiente și a valorificării competențelor obținute de membrii grupului țintă cărora li se va oferi șansa unei cariere profesionale în domeniul pregătirii din cadrul programului de pregătire doctorală și postdoctorală.

Ob11. Elaborarea unui program antreprenorial personalizat, generat în urma unei analize a nevoilor concrete derivate din activitatea angajatorilor, a mediului economic, orientat spre formarea unor competențe antreprenoriale specifice care să asigure membrilor grupului țintă modelarea unui spirit antreprenorial inovativ, precum și a capacității ridicate de implementare a componentei practice a cercetării, în rezolvarea problemelor actuale din domeniile economice cu potențial competitiv, urmaărind obiectivele specifice declarate în programul antreprenorial propus.

Ob12. Atragerea celor mai performanți doctoranzi și cercetători spre continuarea carierei în cercetarea științifică, prin asigurarea oportunităților de formare pedagogică practică pentru doctoranzii și postdoctoranzii care au în vedere o carieră didactică universitară, cu prioritate în sectoarele economice cu potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă, cu abordarea smart a obiectivelor.