Uniunea Europeană
Guvernul României
Instrumente Structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa prioritară 6 - Educație și competențe

Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie

Apel de proiecte POCU/380/6/13/ „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

Obiectiv Specific: O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor - ANTREPRENORDOC

Cod Proiect: SMIS 123847

Cod Contract: POCU/380/6/13

Contract nr. 36355/23.05.2019

Beneficiar: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Obiectivul general al proiectului

Proiectul propune implementarea unor măsuri specifice prin care să crească numărul absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care, ca urmare a accesului la activitățile de învățare propuse, își vor găsi un loc de muncă în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 2014-2020. ANTREPRENORDOC urmărește, prin obiectivele si activitățile sale, construirea unui sistem de asigurare a feed-back-ului de la angajatori pentru a-l utiliza la programarea și eficientizarea activității desfășurate de către membrii grupului țintă și pentru a-l include în crearea programelor de pregătire științifică, de consiliere și orientare profesională, de formare pedagogică și antreprenorială ce vor fi implementate în cadrul universităților partenere în proiect. Activitățile proiectului sunt corelate cu nevoile specifice de instruire ale grupului țintă identificate prin analiza datelor statistice publicate de instituțiile de profil (MEN, INS, UEFISCDI) în ultimii ani. În acest scop, se vor desfășura activități de promovare a stagiilor de practică astfel încât să se flexibilizeze traseele către și dinspre companii și universități, dar și furnizarea de programe complementare axate pe formarea competențelor antreprenoriale. Proiectul include instrumente de monitorizare și evaluare permanentă a activității desfășurate, în scopul atragerii și menținerii doctoranzilor și post-doctoranzilor în programe de înaltă calitate, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finanțării, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională și prin promovarea relațiilor de parteneriat dintre instituții și mediul de afaceri.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.